Key Bb
Bore ML 0.413"
Bell 1 piece
Bell diameter 6.7"
Leadpipe nr. 2 (0.402") or nr. 3 (0.413")
Valve section Brass 535 gram standard
Valves 3 x top center sprung chromenickel steel
Finger buttons Brass, wooden inlay (Honduras Rosewood)